יום שבת, 16 באוקטובר 2010

נועם קוריס משרד עורכי דין

נ. קוריס עורכי דין: נ. קוריס ושות' עורכי דין

הבלוגר החדש של נ. קוריס ושות' עורכי דין

נ. קוריס ושות' עורכי דין

נ. קוריס ושות' עורכי דין - על חוק התקשורת בפייסבוק


אכיפת חוק התקשורת בפייסבוק
האכיפה התקדימית על איסור משלוח הודעות פרסומיות ברשת הפייסבוק העלתה שיח ציבורי מעניין על סמכויות מדינת ישראל לחוקק ולאכוף את האסור והמותר בנעשה ברשת האינטרנט, בשטחי ריבונותה.
תקדימי האכיפה האזרחית העלו בשיח הציבורי באינטרנט שאלות על מערכת היחסים הרצויה בין ס' 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40), התשס"ח -2008, שחוקק בישראל ונכנס לתוקפו ביום 01.12.2008. לבין הוראות אתרי אינטרנט, דוגמת הפייסבוק שבבעלותו של מר מארק צוקרברג.
כך למשל, עלתה באמצעי התקשורת טענה לפיה הצטרפות לרשת הפייסבוק עצמה, מאפשרת מבחינה משפטית, לכל 500,000,000 הגולשים בה לשלוח ללא הבחנה וללא הגבלה לכל גולש אחר היישר אל תיבת הדואר, של כל שאר הגולשים, פרסומיים ללא פיקוח, ככל העולה על דעתו ובין היתר לרכישת כל מוצר או שירות, תוך ויתור על הכללים שנקבעו בנושא, בישראל.
לפי אותה השיטה, אין למעשה משמעות לחקיקה הישראלית האוסרת פרסומי תועבה, הסתה, הימורים, זכויות יוצרים או לשון הרע, ככל שבעלי רשת חברתית דוגמת צוקרברג יחליט (באופן תיאורטי) לפרסמם או לפעול בניגוד אליהם, באמצעות כל תיבות הדואר האלקטרוני ברשת.
אומנם, ס' 30(א) לעיל טרם נדון בישראל בערכאות הקובעות תקדימים, אך בית המשפט כבר קבע, כי אדם רשאי להצטרף לקבוצה ובכל זאת לעמוד על כך שלא יקבל ממנה דברי פרסומת ולמשל בתק 36975/10 גיא מור נ' אוניברסיטת תל אביב (תביעות קטנות - תל-אביב-יפו, רונן אילן).
פסיקה זו גם קובעת למעשה, ששולח ההודעה אינו חייב להיות גוף מסחרי ודי בכך שההודעה עצמה הנה בעלת אופי מסחרי.
לא מיותר לציין גם, שחוזה הפייסבוק האחיד לא יכול להוות חוזה מחייב, שכן ממילא לא עבר את מבחני הפיקוח וההגנה על הציבור בישראל, כפי שמחייב חוק החוזים האחידים.

האינטרס הציבורי בישראל
איגוד האינטרנט בישראל, כמו גם עורכי דין ומומחים, גורסים שבתי המשפט ימשיכו במגמה שהחלה לאכיפת איסור משלוח דואר הזבל, ויקבעו שגם במסגרת האינטרנט בכלל לרבות ברשת הפייסבוק, יש לשמור על המסגרת הנורמטיבית של  החוק ועל דרישת פעולת הסכמה אקטיבית (OPT-IN), שאינה מתמלאת למשל ברשימות התפוצה הרחבות בפייסבוק במסגרת קבוצות מסוג "אירוע" או "EVENT" אליהן יכול המפרסם או כל צד שלישי, לצרף כל גולש ללא ידיעתו ובוודאי שללא הסכמתו, כך שמבחינה טכנית יוכל כל מנהל בקבוצה לשלוח מיליוני הצעות רכישה טורדניות לכל מי שצורף לרשימת התפוצה, בניגוד לרצון ציבור הנמענים ובניגוד להכרעת הכנסת בנושא, כפי שבאה לידי ביטוי בחקיקה הישראלית.
לדעתנו, אין הוראות הפייסבוק יכולות לגבור על האינטרס הציבורי הפרטיקולארי של מדינת ישראל ואין בהוראות הפייסבוק בכדי לאפשר לשלוח הודעות פרסומיות או כל הודעה אחרת הנוגדות את החוק הישראלי.
אפילו הצטרפות אקטיבית לקבוצה שהוקמה בפייסבוק לקידום מכירות של מוצר או שירות מסוימים אינם מהווים הסכמה גורפת לקבל דברי פרסומת אחרים מאותה הקבוצה וספק אם הצטרפות לקבוצת תמיכת סטודנטים בעובדות ניקיון, תוכל להוות הסכמה לעניין החוק, לקבלת חומר פרסומי והצעה לרכישת מוצרי אלקטרוניקה או השתתפות בסדנא בתשלום, מאת מי מבעלי העניין שבין מקימי הקבוצה.

כך פורסם גם, כי רשת הפייסבוק אפשרה לקבוצה שהציגה עצמה כקבוצה למען החזרת גלעד שליט, לשלוח דברי פרסומת לרכישת מוצרי בריאות ותרופות מפוקפקות, לדעתנו, בניגוד להוראות החוק ובניגוד למדיניות הרצויה במדינת ישראל.

לשון חוק התקשורת
תהליך החקיקה של תיקון 40 לחוק התקשורת החל מספר שנים לפני הקמת הפייסבוק וכניסת הרשתות החברתיות.
יחד עם זאת, לשון החוק נראית כצופת פני עתיד, כאשר הודעה אלקטרונית הוגדרה כבר אז, לא רק כהודעה שנשלחה באמצעות המייל הרגיל, אלא כ"מסר בזק מקודד המועבר ברשת האינטרנט".
ובנוסח המלא של הגדרת ס' 30(א)(א) לעניינו:
"הודעה אלקטרונית" – מסר בזק מקודד המועבר ברשת האינטרנט אל נמען או קבוצה של נמענים, וניתן לשמירה ולאחזור בדרך ממוחשבת;
המחוקק בהגדרתו כלל "כל מסר בזק מקודד המועבר ברשת האינטרנט", כך שלשון החוק מלמדת על כוונתו של המחוקק לאכוף את חוק התקשורת, גם ברשתות חברתיות בהן ניתן לשלוח מסרי בזק מקודדים המועברים ברשת האינטרנט וניתנים לשמירה ולאחזור בדרך ממוחשבת.

פרסומים חברתיים ושלא למטרות רווח
נהלי רשת הפייסבוק שהוגדרה מלכתחילה כרשת חברתית ולא כרשת מסחרית מתיישבים בכפיפה אחת לדעתנו עם החקיקה הישראלית בכל הקשור לעניין הפרטני של משלוח הודעות אפילו פרסומיות, לקידום מטרות חברתיות בעלות חשיבות ציבורית, שאינן מטרות רווח.
החוק הישראלי מאפשר (ואולי אף מעודד), משלוח הודעות שאינן בעלות אופי מסחרי ושכל תכליתן הנן פעילות חברתית וציבורית.
אומנם, בית המשפט המחוזי בתל אביב דן זה שנתיים וטרם הכריע בתביעה שהגיש מר רן כיבודי נגד מפלגת הליכוד על כך שמפלגת הליכוד ניסתה לכאורה לגייס כספים באמצעות דואר אלקטרוני המוני ולציבור נמענים בלתי מבוקר, אך לדעתנו במקרים בהם מבקשת תנועה ללא מטרות רווח לעדכן על פעילותה או לקדם מטרה או פעולה התנדבותית אחרת באמצעות הודעות אלקטרוניות לא ימנע חוק התקשורת הפצת הודעות מסוג זה.
ס' 30(א)(א) לחוק מגדיר "דבר פרסומת" כ– "מסר המופץ באופן מסחרי, שמטרתו לעודד רכישת מוצר או שירות או לעודד הוצאת כספים בדרך אחרת;"
עיון בהתפתחות ניסוח הצעת החוק מלמד שהמחוקק הוציא בהליך החקיקה ובמכוון מהגדרות הפרסומות האסורות, את האיסור על משלוח המסרים המופצים שלא באופן מסחרי, דוגמת מסרים בדבר פעילות ציבורית או חברתית, למשל של עמותות ותאגידים, שהנם לטובת הציבור ולא לתכלית מסחרית.

עידוד מעורבות חברתית להשגת מטרות ציבוריות
עיון בהצעות החוק ובפרוטוקולים של וועדות הכנסת הרלוונטיות מלמד שהמחוקק בדיוניו לקראת חקיקת חוק דואר הזבל (תיקון 40 לעיל) התחבט האם לנקוט בגישה האמריקאית ((opt-out על פיה כל מפרסם רשאי לשלוח הודעות פרסומיות כאוות נפשו ולכל נמען, כל עוד לא ביקש הנמען לחדול מלקבל את הודעותיו, לבין הגישה האירופאית ((opt-in, על פיה נאסר על מפרסם לשלוח הודעות פרסומיות לנמען, כל עוד הנמען לא ביקש קודם לכן ובמפורש לקבלן.
המחוקק הישראלי, בחר אחרי שבחן את השלכותיהן של הגישות השונות בגישת ביניים על פיה מסרים פרסומיים מסחריים יהיו אסורים בישראל ללא קבלת הסכמת הנמען מראש, ואילו מסרים פרסומיים שאינם למטרות רווח או הוצאת כספים, יהיו מותרים ואף יקבלו מעמד ייחודי ומותר, כך שבישראל ניתן (ולדעתנו אף רצוי), להפיץ ולפרסם פעילויות חברתיות וציבוריות, שנועדו לשרת את הציבור ולהביא לחברה טובה יותר, בהתאם לערכי התנועה וככל שמדובר במטרות בלתי מסחריות, לטובת הציבור.


דואר זבל בפייסבוק

       השפעת חוק התקשורת עם שולחי דואר זבל בפייסבוק

מבוא:

במאמר זה, אדון באחת השאלות המעניינות כיום בתחום דיני המחשבים והאינטרנט:

האם משלוח הודעות פרסומיות באמצעות אתר הפייסבוק מהווה משלוח הודעות ספאם, בניגוד לחוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40), התשס"ח- 2008, הידוע בשמו כ"חוק הספאם"?

מקובל לחשוב כי משלוח הודעות ספאם הינה תופעה חדשה, אשר התפתחה, כביכול, עם התפתחות האינטרנט ועם הפצתו המואצת במהלך העשור האחרון. למעשה הודעות ספאם מוכרות עוד טרם רשת האינטרנט לקחה חלק חשוב ומרכזי בחיינו, כבר משחר ימי הזוהר של מכשיר הפקסימיליה, בתור מכשיר עיקרי להעברת מסרים, החלו עסקנים שונים להפיץ את מרכולתם באמצעות משלוח הודעות פקסימיליה. הפצה זו פגעה למעשה בפרטיותם של הנמנעים וגרמה לנזקים כלכליים נרחבים, כמו גם להצפת מכשירי פקסימיליה בהודעות ספאם אשר נשלחו באופן אקראי. המחוקק, כבר באותם הימים, ביקש למנוע ולאסור את התופעה המזיקה הזו שמכונה בפני רבים כ"דואר זבל", בתיקון שנעשה לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב- 1982. מכיוון שטרם נעשה שימוש נרחב בתחום המחשבים ושימוש בטלפונים ניידים נעשה בעיקר לשיחות ופחות להודעות, הרי שהאיסור הוחל תחילה אך ורק על מכשירי הפקסימיליה.

בעידן המחשבים, הטלפונים הניידים וטשטוש הגבול ביניהם, תופעת הספאם תפסה מקום מרכזי בטרדות היום, בין היתר גרמה התופעה לבעיות רבות במספר תחומים חשובים, מהן ניתן למנות בעיות בתחום אבטחת המידע, חדירה למחשבים, הפצת וירוסים למיניהם, הטרדה ופגיעה בפרטיות ונזקים כלכליים הן לאנשים פרטיים והן לעסקים, עת נאלצו הם לסנן מהודעות המייל האישיות והטלפון עשרות ולעיתים אף מאות פרסומות שקיבלו ללא שנתנו לשולח כל רשות לעשות כן. למעשה נאלצו רבים להשחית זמנם לריק במלאכת הסינון והמיון. בולטת בעיקר המעמסה הכלכלית הרבה המוטלת על הציבור ועל מפעילי התקשורת, הנאלצים לשכור שרתים בעלי נפח אחסון גדול יותר, להגדיל את נפח החיבור לרשת האינטרנט, לשלם בעבור מערכות סינון דואר זבל ולהקצות משאבים ואמצעים נוספים במטרה להתמודד עם התופעה. יצוין כי לכאורה מפעילי התקשורת הם הניזוקים העיקריים מהתופעה, אך למעשה עלויות התחזוקה התגלגלו בסופו של יום לפתחו של הצרכן, דבר אשר גרם לייקור תעריפי השימוש באינטרנט. ההפסדים הכספיים לעיל התעצמו שעה שמפיצי הודעות הספאם היו המרווחים הבלעדיים ממשלוח הודעות אלו, עת לא היו צריכים לשאת בעלויות נוספות מעבר לעלויות הפעוטות במשלוח הודעות הספאם, במקרים שאכן היו עלויות.

הדין בישראל:

הצעת חוק התקשורת (בזק ושדורים) (תיקון מספר 40), תשס"ח- 2008 מטעם הממשלה הונחה ביום 20.6.05. הצעת החוק שמה לה, כמטרה מרכזית, למנוע את תופעת ההפצה ההמונית של הודעות פרסומת בלתי רצויות באמצעות רשתות התקשרות השונות.
"תופעת הספאם", כפי שהוגדרה בהצעת החוק, אינה תופעה של מה בכך, ממחקרים שונים שנערכו ברחבי העולם עלה כי תופעת הספאם הינה תופעה אשר צברה תאוצה בשנים האחרונות ולמעשה נדרש היה לקבוע הסדר חקיקתי שימגר את התופעה הזו לאלתר.

ההוראה העיקרית של החוק קובעת איסור מפורש על שיגור דבר פרסומת באמצעים טכנולוגיים שונים, אשר כוללים בין היתר פקסימיליה, הודעות אלקטרוניות, הודעות מסר קצר (מסרונים), ללא קבלת הסכמה מפורשת מראש של הנמען בכתב.
על מנת לרדת לשורש האיסור הקבוע בחוק, יש לפרש מה אותו דבר פרסומת ומה הוא למעשה כולל, כמו כן עלינו לשאול מי הוא אותו מפרסם או האם גם מפרסם בשמו של אחר, עובר על האיסור הקבוע בחוק?

מה הוא, אם- כן, "דבר פרסומת"?

החוק מגדיר הודעות ספאם כ"דבר פרסומת", שהינו מסר המופץ באפן מסחרי, שמטרתו לעודד רכישת מוצר או שירות או לעודד הוצאת כספים בדרך אחרת.
למעשה החוק מתמודד גם עם פרסומות סמויות, כאלו שאינן נראות על פניהן כפרסומות מובהקות, אשר מטרתן לעודד רכישת מוצר או שירות.
החוק גם מתמודד עם מסר, אשר מעודד הוצאת כספים, ולעניין זה אין נפקא מינה מהי מטרת הוצאת הכספים, קרי המטרה אינה גורעת מהחבות על פי החוק. יודגש כי עידוד להוצאת כספים אינה חייבת בהכרח להתבטא באופן מפורש בדבר הפרסומת, ויכולה להיות גם באופן משתמע מדבר הפרסומת.
על מנת לסבר את האוזן, יודגש כי גם הזמנה למסיבה הכרוכה בהוצאת כספים, לשם נטילת חלק בה, עשויה בהחלט להיכלל בגדר הגדרת החוק כ"מסר המופץ באופן מסחרי שמטרתו לעודד הוצאת כספים". וזאת על אף שכביכול, ובמבט ראשוני, לא נראה לכאורה כי מדובר בפרסומת טיפוסית.
למעשה, גם פנייה לנמען במטרה לקבל תרומה מהווה על פי ההגדרה הקבועה בחוק כ"דבר פרסומת", שכן המדובר הוא במסר המעודד הוצאת כספים.

על מי למעשה חל החוק?

החוק מגדיר את שולח ההודעה כ"מפרסם", ההגדרה כוללת, הלכה למעשה, את שלושת סוגי המפרסמים הבאים:

1.    מי ששמו או מענו מופיעים בדבר הפרסומת, כמען להתקשרות לשם רכישתו של מושא דבר
הפרסומת. לעניין זה יודגש כי גם אדם אשר לא פעל באופן אישי לפרסום מושא הפרסומת, אך שמו או מענו מופיעים בפרסום, חלה עליו החזקה כי הוא חב בפרסום האסור. המחוקק לעניין הזה יצא מנקודת הנחה כי באם שמו או מענו של פלוני מצוינים בפרסום, הרי שיש לו כאן אינטרס כלכלי מובהק בפרסום ועל כן נושא הוא באחריות ישירה על פי החוק.

2.    מי שתוכנו של דבר הפרסומת עשוי לפרסם את עסקיו או לקדם את מטרותיו. החוק למעשה, מתמודד בהגדרה זו, בין היתר, עם שליחת הודעות ספאם אנונימיות, או עם מצבים בהם שולח הודעת הספאם מזוהה בתור אחר, שאינו בהכרח קשור באופן ישיר לדבר הפרסומת.

3.    מי שמשווק את מושא דבר הפרסומת בעבור אחר. החוק מטיל אחריות אישית גם על המשווק עצמו, למרות שכביכול אין לו כל אינטרס ישיר לנושא הפרסומת עצמו.

החוק למעשה קובע חזקה על מפרסם ששיגר דבר פרסומת בניגוד לחוק, כי שיגר אותה ביודעין, אלא אם כן יוכיח אחרת. קרי בהתקבל הודעת דואר זבל, עובר נטל ההוכחה לידי המפרסם להוכיח כי ההודעה לא נשלחה ביודעין ועליו להראות מדוע אין לחייבו באחריות על פי החוק.

מהגדרות אלו ניתן להבחין כי האחריות בגין משלוח ספאם, הינה אחריות  רחבת היקף אשר חלה לא רק על בעל האינטרס המובהק בפרסום, אלא גם על כל הנפשות הנוטלות חלק בפרסום, גם אם הפרסום אינו נוגע להן באופן אישי.
באילו אמצעים?

החוק למעשה קובע כי שיגור דבר פרסומת נעשה דרך אחד האמצעים הבאים:
1.    פקסימיליה
2.    מערכת חיוג אוטומטי, שהינה למעשה מתקן בזק המשמש לחיוג או לניתוב אוטומטיים של רצף שיחות לקבוצה של נמענים ,לשם העברת מסר קולי מוקלט אל אותם נמענים.
3.    הודעה אלקטרונית, שהינה מסר בזק מקודד המועבר ברשת האינטרנט, אל נמען או קבוצה של נמענים וניתן לשמירה ולאחזור בדרך ממוחשבת.
4.    הודעת מסר קצר, שהינה מסר בזק הכולל כתב, לרבות אות או סימנים, או מסר בזק הכולל חוזי או שמע, ומועבר באמצעות רשת בזק ציבורית אל ציוד קצה של נמען או קבוצה של נמענים.

המחוקק בחר להחיל את כל האמצעים השונים למשלוח הודעות ספאם במסגרת החוק, ולהרחיב את התחולה מעבר למכשיר הפקסימיליה, שהיה קיים ערב תיקון החוק, להודעות הנשלחות ברשת האינטרנט ומטלפונים הניידים.

מהי הסנקציה בגין הפרתו של החוק?

"אומה נשלטת טוב יותר אם יש לה חוקים מעטים, וחוקים אלו נאכפים בחומרה" (רנה דקארט)

חוק טוב מוגדר, בין היתר כחוק אפקטיבי, אשר אינו דורש השקעת משאבים מרובים לשם אכיפתו. החוק לענייננו קובע למעשה כי מי ששולח הודעת ספאם בניגוד לכללים המותווים בחוק, עובר עבירה פלילית ודינו קנס, אשר הינו קבוע בפקודת העונשין ומעודכן מעת לעת בהתאם לשיעור עליית המדד. כמו- כן קובע החוק פיצויים לדוגמא, שאינם תלויים בנזק, בסכום שלא יעלה על 1,000 ₪ בשל כל דבר פרסומת שקיבל הנמען, בניגוד לקבוע בהוראות החוק.
לעניין זה יודגש כי הדין האמריקאי בדומה לדין הישראלי, קובע אחריות גם במישור פלילי בגין משלוח הודעות ספאם, עם זאת הדין האמריקאי חמור בהרבה, בעבור כל הודעת ספאם הנשלחת בניגוד לכללים הקפדניים המתווים בחוק האמריקאי, יחויב השולח עד לסכום של 16,000$.

מצבים בהם ניתן לשלוח דבר פרסומת

דרך המלך, לשם פרסום התואם את החוק, הינה קבלת הסכמה מפורשת, מראש ובכתב של הנמען. בהינתן הסכמה שכזו הרי שהשולח מוגן, בהתאם לסוג ההסכמה שניתנה (הסכמה כללית לקבל כל דבר פרסומת או הסכמה מסויגת).
לעניין זה יודגש, כי המחוקק בחר למעשה להחיל את המודל האירופי, ה- Opt- in,  במטרה לסייג את האיסור הקבוע בחוק, על פי מודל זה חל איסור על משלוח הודעות ספאם, אלא אם כן התקבלה הסכמת הנמען מראש ובכתב.

אולם, למעשה החוק מחריג את הכלל בקובעו כי גם אם לא התקבלה הסכמת הנמען, עדיין ניתן לשלוח לו דבר פרסומת במקרה בודד אחד, שעליו לעמוד בארבעת הכללים הבאים:

1.    על הנמען למסור את פרטיו למפרסם במהלך רכישתו של מוצר או שירות, או במהלך משא ומתן לרכישה כאמור.

2.    על המפרסם להודיע לנמען הפוטנציאלי, כי הפרטים שמסר ישמשו לצורך משלוח דבר פרסומת מטעמו.  

3.    על המפרסם לתת הזדמנות לנמען להודיע לו כי מסרב הוא לקבל דבר פרסומת כאמור.


4.    על דבר הפרסומת להתייחס למוצר או לשירות מסוג דומה למוצר או לשירות, אותם רכש או קיבל (בהתאמה) הנמען מאת המפרסם.

כפי שצוין לעיל, מדינות האיחוד האירופי בחרו במודל ה- Opt-in, בניגוד למודל ה Opt- out, אשר אומץ על ידי ארצות הברית, אשר על פיו כל הודעה שיווקית אשר נשלחת לנמען חייבת להחיל הוראות מדויקות כיצד ניתן לבצע Opt-out, קרי על הנמען מוטלת האחריות לשלוח בקשה מפורשת לחדול ממשלוח הודעות מן הסוג שקיבל. אומנם בשיטה האמריקאית יש לבצע פעולה אקטיבית לשם הפסקת קבלת הודעות שיווקיות, אך שליחת הודעה בניגוד לחוק תחייב את השולח בסכום שיכול להגיע לסך של 16,000$, לכל הודעה.

אתר הפייסבוק הוקם ב- 4 לפברואר 2004, על יד מארק צוקרברג, סטודנט יהודי מאוניברסיטת הרווארד. האתר למעשה מאפשר לגולשים ליצור רשימת חברים ולשתפם באינפורמציה שונה  וכן להצטרף לקבוצות חברתיות ולתקשר עם שאר חברי הקבוצה.
האתר בנוי ברובו מאפליקציות שונות, אליהן ניתן להצטרף לפי בחירה, אתר הפייסבוק משמש עד ליום זה למוקד משיכה של ספאמרים, המבקשים לשלוח הודעות ספאם דרך האתר ודרך כך לנסות ולגבור על הוראות החוק בדרכים שאף הם אינם עומדים בדרישות החוק. כפי שיבואר להלן, לא פעם התגלו אפליקציות שונות המופעלות באתר הפייסבוק, על ידי מפעילים חיצוניים, כמוקש לקבלת פרטים אודות חשבונות האימייל של משתמשי האתר, לצורך עשיית שימוש מסחרי בחשבונות האימייל.
המחשה לניצול אתר הפייסבוק כמרכז להימצאות חשבונות אימייל רבים, וכאפליקציה לשליחת מסרים אלקטרוניים התקבלה זה מכבר כאשר בית המשפט האמריקאי הרשיע את אדם גורבז ממונטריאול בניצול אתר הפייסבוק לצורך "דייג" של חשבונות משתמשים. באמצעות חשבונות אלו הצליח המורשע לשגר מיליוני הודעות ספאם למנויים, הוא חויב לשלם לפייסבוק סכום של 873 מליון דולר.

האם משלוח הודעות אלקטרוניות ועדכונים דרך אתר הפייסבוק מהווה עבירה על החוק?
אתר הפייסבוק, בהיותו רשת חברתית, נוצר במטרה לשתף את חברי הקבוצה באינפורמציה אודות שאר החברים באותה הקבוצה, לכאורה מטרה שאינה מטרה צרכנית או פרסומית. הצטרפות לקבוצה מסוימת, באתר הפייסבוק, מצריכה לבצע פעולה של אישור (או ”Like”), פעולת אישור זה מהווה למעשה הסכמה להצטרף בתור חבר מן המניין לקבוצה מסוימת. האם הצטרפות לקבוצה מסוימת די בה בכדי להתיר ולשלוח דואר זבל לחברי הקבוצה?
בחינה של הוראות החוק, כפי שהובאו לעיל, מביאה לתשובה אחת ויחידה לשאלה זו, לא!! ודוק, על השולח עצמו לקבל את הסכמת הנמען במפורש, בכתב וטרם שליחת ההודעה האלקטרונית. לעניין זה יצוין כי ישנם הטוענים כי הצטרפות לקבוצה מסוימת למעשה מהווה הסכמה לקבל מידע אודות פעילותה של הקבוצה, סברה זו מוטעית מיסודה, וברור כי אין הצטרפות זו ממלאת אחר הסכמה הנדרשת על פי החוק, שכן הצטרפות לקבוצה מסוימת אינה מהווה הסכמה מפורשת, לקבל דברי פרסום.
ניתן לשוות את העניין ללקוח אשר מבקש להצטרף למועדון לקוחות של חברה מסוימת, לשם קבלת הנחה בעת קניית מוצרי אותה חברה, האם עצם חברותו במועדון הלקוחות מקנה לחברה המסוימת זכות לשלוח לו הודעות פרסומיות? התשובה תהיה תלויה כמובן בשאלה אחרת, האם נתן הלקוח את הסכמתו המפורשת בכתב ומראש לקבלת הודעות פרסומיות? באם התשובה תהיה שלילית אזי כמובן שהחברה עברה על החוק לעיל ועל כן תהה היא חבה בתשלום פיצוי בהתאם לאמור לעיל. כך גם ברשתות חברתיות, נדרשת הסכמה מפורשת נפרדת לקבלת הודעות פרסומיות, גם אם המדובר בקבוצות צרכניות.
ושוב, למען הסר כל ספק, רק הסכמה מפורשת ובכתב, טרם שליחת ההודעה הפרסומית, מהווה אסמכתא לשולח כי עומד הוא בדרישות החוק, כל טענה אחרת, בין אם הטענה היא שניתנה הסכמה משתמעת ובין אם הטענה שמהות הקבוצה היא שליחת הודעות שיווקיות, אינה תעמוד במבחן הפסיקה וככל הנראה תדחה על ידי בית המשפט, שכן הוראות החוק ברורות דיו ואינן נתונות לפרשנות אחרת.
אפליקציה נוספת המנוצלת, על ידי חברים וחברות מסחריות, באתר הפייסבוק למשלוח הודעות בעלות תוכן פרסומי, או כאלו שמעודדות הוצאות כספים בדרך אחרת בניגוד לחוק, היא אפליקציית מסוג "אירוע" (או "Events"). אפליקציה זו נועדה במקור להזמין את חברי הקבוצה או חלקם, למאורעות שונים אותם יוזם השולח, אולם בפועל מאפשרת אפליקציה זו לשלוח הודעות פרסומיות, אשר מהוות לכל דבר ועניין "הודעות ספאם", כהגדרתן בחוק. חלק מ"אירועים" אלו נשלחים תחת מסווה של "אירוע", כאשר כל מטרתן היא לפרסם רכישת מוצר או שירות, החלק האחר של ה"אירועים" הם אכן אירועים, אך ברוב רובם של המקרים מדובר באירועים שלגביהם נדרשים הנמענים לשלם תמורה כספית ולמעשה מהוות מסר אסור, המעודד הוצאת כספים.
הודעות אלו נשלחות מכורח היות הנמען חבר של אדם אחר או של חברה וללא כל ידיעה ו/או הסכמה כי בעת בקשת/ קבלת חברותו ישלח אליו מידע פרסומי באמצעות רשת האינטרנט, בניגוד לחוק.

לסיכום
כפי שצוין לעיל, מאחר והשיטה הנהוגה בישראל היא השיטה הנהוגה במדינות האיחוד האירופאי (Opt-in), הרי שכל הודעה הנשלחת לנמען מסוים מחייבת את השולח לקבל את הסכמתו בכתב ומראש, לעומת זאת השיטה האמריקאית ((Opt- out למעשה מכשירה את ההודעות אשר נשלחות באמצעות אפליקציית ה- Events, כל עוד כמובן לא התקבל מייל מאת הנמען אשר בו מתבקש השולח לחדול מלהמשיך ולשלח לו הודעות נוספות. בהתאם לכך, נראה כי פייסבוק עצמה לא ערוכה בהתאם לחוק הישראלי והאירופאי אלא פועלת מכורח החוק האמריקאי, קרי באם אינך מעוניין בהודעות פרסומת הרי שעליך מוטלת החובה לבקש לחדול מלשלוח לך הודעות פרסומיות.
שיטת עבודה זו חושפת למעשה את משמשי האתר לתביעות על פי החוק הישראלי (והאירופאי), באם בוחרים הם לשלוח הודעות פרסומיות טרם קיבלו הסכמה מפורשת ובכתב מאת הנמענים. לצורך האמור לעיל, הקלקה על מקש מסוים או הצטרפות לקבוצה מסוימת אינה מהווה הסכמה מפורשת בכתב ואין בה כדי לפטור את השולח מהוראות הדין הישראלי.
מעבר לכך יצוין, כי חוק הספאם מבקש למעשה לחדד את הגדרת המושג "פרסומת" , אין המדובר בפרסומת מפורשת כפי שהורגלנו להכיר, הגדרת המושג כוללת כל מסר אשר מעודד להוציא כספים, גם אם המסר הינו מסר עקיף או משתמע בדבר הוצאת כספים פוטנציאלית לשם מימוש תוכנו של המסר.

התשובה לשאלה שהוצבה בראש מאמר זה, האם משלוח הודעות פרסומיות באמצעות אתר הפייסבוק מהווה משלוח הודעות ספאם, בניגוד לחוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40), התשס"ח- 2008, הידוע בשמו כ"חוק הספאם", הינה כי אלפי ההודעות הפרסומיות ואלו המעודדות להוציא כספים, הנשלחות מידי יום באמצעות אתר הפייסבוק, מהוות בהחלט הודעות ספאם אשר אסורות על פי הדין הישראלי ועשויות לחייב את משגריהם בפיצויים רחבי היקף לנמענים, בהתאם לחוק.


רשימת עורכי דין

עורכי דין - "אתיקה מקצועית" - - הפצה של רשימת עורכי דין

מס' ההחלטה:
את 58/02
העובדות:
התאחדות המלאכה והתעשיה בישראל רוצה להקים ולהפיץ חינם בין חבריה רשימת עורכי דין שיתנו שירותים משפטיים לחברי האגודה ובני משפחותיהם. ההתאחדות מעוניינת לפנות לעורכי דין שיציעו את עצמם כנותני שירות. ההצעות יכילו את פרטי המשרד, רקע ותחומי התמחות. ההתאחדות לא תשלם תמורה לעורכי הדין ולא תקבל תמורה מהחברים או מעורכי הדין החברים.

הקשר יהיה ישירות בין החבר לעורך הדין בהתאם למה שיוסכם ביניהם. ההתאחדות לא תקבל שרות משפטי מעורכי הדין שברשימה.

השאילתא:
האם קיימת מניעה אתית ליצור את הרשימה?

ההחלטה:
אין מניעה להקים רשימת עורכי דין אשר יוצעו כנותני שירותים משפטיים, בהתאם לתחומי עיסוקם, לחברי ההתאחדות.

הנתונים שניתן לפרסם ברשימה הינם הנתונים בהתאם לכללי הפרסומת החדשים, כללי לשכת עורכי הדין פרסומת התשס"א - 2001. לכן, עורכי דין אינם רשאים לפרסם או לגרום לפרסום תעריפים משפטיים, בין בעצמם ובין באמצעות האחרים. (החלטה מספר את 58/02)

הערת העורכת:
יצירה והפצה של רשימות עורכי דין כמוצע לעיל כפופה לכלל 11ב לכללי לשכת עורכי הדין (אתיקה מקצועית), תשמ"ו - 1986 לפיו:
א. עורך דין לא ייתן שירות משפטי ללקוח, שהפנה אליו גוף – שאינו עורך דין, שותפות של עורכי דין או חברת עורכי דין – הפועל למטרת רווח ולמטרה זו מפרסם ברבים מתן שירותים משפטיים.
ב. עורך דין המועסק על ידי מי שאינו עורך דין, שותפות של עורכי דין או חברת עורכי דין (להלן – המעסיק) לא ייתן שירות משפטי למי שאינו מעסיקו אם המעסיק פועל למטרת רווח וגובה תמורה בעד אותו שירות משפטי.
ג. הועד המרכזי, בהתייעצות עם ועד מחוז, רשאי להתיר, מטעמים מיוחדים שבטובת הציבור, חריגה מהוראות אלה, בתנאים ולתקופה שיקבע.

במקרה שנדון לעיל, אין הפרה של כלל 11ב(א) שכן ההתאחדות פועלת ללא כוונת רווח ותחום עיסוקה העיקרי אינו קשור למתן שירותים משפטיים אלא מכלול שירותים לחברי ההתאחדות.


Facebook Principles

This agreement was written in English (US). To the extent any translated version of this agreement conflicts with the English version, the English version controls. Please note that Section 16 contains certain changes to the general terms for users outside the United States.
Date of Last Revision: October 4, 2010.
Statement of Rights and Responsibilities
This Statement of Rights and Responsibilities ("Statement") derives from the Facebook Principles, and governs our relationship with users and others who interact with Facebook. By using or accessing Facebook, you agree to this Statement.
1.       Privacy
Your privacy is very important to us. We designed our Privacy Policy to make important disclosures about how you can use Facebook to share with others and how we collect and can use your content and information.  We encourage you to read the Privacy Policy, and to use it to help make informed decisions.
2.       Sharing Your Content and Information
You own all of the content and information you post on Facebook, and you can control how it is shared through your privacy and application settings. In addition:
1.       For content that is covered by intellectual property rights, like photos and videos ("IP content"), you specifically give us the following permission, subject to your privacy and application settings: you grant us a non-exclusive, transferable, sub-licensable, royalty-free, worldwide license to use any IP content that you post on or in connection with Facebook ("IP License"). This IP License ends when you delete your IP content or your account unless your content has been shared with others, and they have not deleted it.
2.       When you delete IP content, it is deleted in a manner similar to emptying the recycle bin on a computer. However, you understand that removed content may persist in backup copies for a reasonable period of time (but will not be available to others).
3.       When you use an application, your content and information is shared with the application.  We require applications to respect your privacy, and your agreement with that application will control how the application can use, store, and transfer that content and information.  (To learn more about Platform, read our Privacy Policy and About Platform page.)
4.       When you publish content or information using the "everyone" setting, it means that you are allowing everyone, including people off of Facebook, to access and use that information, and to associate it with you (i.e., your name and profile picture).
5.       We always appreciate your feedback or other suggestions about Facebook, but you understand that we may use them without any obligation to compensate you for them (just as you have no obligation to offer them).
3.       Safety
We do our best to keep Facebook safe, but we cannot guarantee it. We need your help to do that, which includes the following commitments:
1.       You will not send or otherwise post unauthorized commercial communications (such as spam) on Facebook.
2.       You will not collect users' content or information, or otherwise access Facebook, using automated means (such as harvesting bots, robots, spiders, or scrapers) without our permission.
3.       You will not engage in unlawful multi-level marketing, such as a pyramid scheme, on Facebook.
4.       You will not upload viruses or other malicious code.
5.       You will not solicit login information or access an account belonging to someone else.
6.       You will not bully, intimidate, or harass any user.
7.       You will not post content that: is hateful, threatening, or pornographic; incites violence; or contains nudity or graphic or gratuitous violence.
8.       You will not develop or operate a third-party application containing alcohol-related or other mature content (including advertisements) without appropriate age-based restrictions.
9.       You will not offer any contest, giveaway, or sweepstakes ("promotion") on Facebook without our prior written consent. If we consent, you take full responsibility for the promotion, and will follow our Promotions Guidelines and all applicable laws.
10.    You will not use Facebook to do anything unlawful, misleading, malicious, or discriminatory.
11.    You will not do anything that could disable, overburden, or impair the proper working of Facebook, such as a denial of service attack.
12.    You will not facilitate or encourage any violations of this Statement.
4.       Registration and Account Security
Facebook users provide their real names and information, and we need your help to keep it that way. Here are some commitments you make to us relating to registering and maintaining the security of your account:
1.       You will not provide any false personal information on Facebook, or create an account for anyone other than yourself without permission.
2.       You will not create more than one personal profile.
3.       If we disable your account, you will not create another one without our permission.
4.       You will not use your personal profile for your own commercial gain (such as selling your status update to an advertiser).
5.       You will not use Facebook if you are under 13.
6.       You will not use Facebook if you are a convicted sex offender.
7.       You will keep your contact information accurate and up-to-date.
8.       You will not share your password, (or in the case of developers, your secret key), let anyone else access your account, or do anything else that might jeopardize the security of your account.
9.       You will not transfer your account (including any page or application you administer) to anyone without first getting our written permission.
10.    If you select a username for your account we reserve the right to remove or reclaim it if we believe appropriate (such as when a trademark owner complains about a username that does not closely relate to a user's actual name).
5.       Protecting Other People's Rights
We respect other people's rights, and expect you to do the same.
1.       You will not post content or take any action on Facebook that infringes or violates someone else's rights or otherwise violates the law.
2.       We can remove any content or information you post on Facebook if we believe that it violates this Statement.
3.       We will provide you with tools to help you protect your intellectual property rights. To learn more, visit our How to Report Claims of Intellectual Property Infringement page.
4.       If we remove your content for infringing someone else's copyright, and you believe we removed it by mistake, we will provide you with an opportunity to appeal.
5.       If you repeatedly infringe other people's intellectual property rights, we will disable your account when appropriate.
6.       You will not use our copyrights or trademarks (including Facebook, the Facebook and F Logos, FB, Face, Poke, Wall and 32665), or any confusingly similar marks, without our written permission.
7.       If you collect information from users, you will: obtain their consent, make it clear you (and not Facebook) are the one collecting their information, and post a privacy policy explaining what information you collect and how you will use it.
8.       You will not post anyone's identification documents or sensitive financial information on Facebook.
9.       You will not tag users or send email invitations to non-users without their consent.
6.       Mobile
1.       We currently provide our mobile services for free, but please be aware that your carrier's normal rates and fees, such as text messaging fees, will still apply.
2.       In the event you change or deactivate your mobile telephone number, you will update your account information on Facebook within 48 hours to ensure that your messages are not sent to the person who acquires your old number.
3.       You provide all rights necessary to enable users to sync (including through an application) their contact lists with any basic information and contact information that is visible to them on Facebook, as well as your name and profile picture.
7.       Payments
If you make a payment on Facebook or use Facebook Credits, you agree to our Payments Terms.
8.       Special Provisions Applicable to Share Links
If you include our Share Link button on your website, the following additional terms apply to you:
1.       We give you permission to use Facebook's Share Link button so that users can post links or content from your website on Facebook.
2.       You give us permission to use and allow others to use such links and content on Facebook.
3.       You will not place a Share Link button on any page containing content that would violate this Statement if posted on Facebook.
9.       Special Provisions Applicable to Developers/Operators of Applications and Websites
If you are a developer or operator of a Platform application or website, the following additional terms apply to you:
1.       You are responsible for your application and its content and all uses you make of Platform. This includes ensuring your application or use of Platform meets our Developer Principles and Policies and our Advertising Guidelines.
2.       Your access to and use of data you receive from Facebook, will be limited as follows:
1.       You will only request data you need to operate your application.
2.       You will have a privacy policy that tells users what user data you are going to use and how you will use, display, share, or transfer that data and you will include your privacy policy URL in the Developer Application.
3.       You will not use, display, share, or transfer a user’s data in a manner inconsistent with your privacy policy.
4.       You will delete all data you receive from us concerning a user if the user asks you to do so, and will provide a mechanism for users to make such a request.
5.       You will not include data you receive from us concerning a user in any advertising creative.
6.       You will not directly or indirectly transfer any data you receive from us to (or use such data in connection with) any ad network, ad exchange, data broker, or other advertising related toolset, even if a user consents to that transfer or use.
7.       You will not sell user data.  If you are acquired by or merge with a third party, you can continue to use user data within your application, but you cannot transfer user data outside of your application
8.       We can require you to delete user data if you use it in a way that we determine is inconsistent with users’ expectations.
9.       We can limit your access to data.
10.    You will comply with all other restrictions contained in our Developer Principles and Policies.
3.       You will not give us information that you independently collect from a user or a user's content without that user's consent.
4.       You will make it easy for users to remove or disconnect from your application.
5.       You will make it easy for users to contact you. We can also share your email address with users and others claiming that you have infringed or otherwise violated their rights.
6.       You will provide customer support for your application.
7.       You will not show third party ads or web search boxes on Facebook.
8.       We give you all rights necessary to use the code, APIs, data, and tools you receive from us.
9.       You will not sell, transfer, or sublicense our code, APIs, or tools to anyone.
10.    You will not misrepresent your relationship with Facebook to others.
11.    You may use the logos we make available to developers or issue a press release or other public statement so long as you follow our Developer Principles and Policies.
12.    We can issue a press release describing our relationship with you.
13.    You will comply with all applicable laws. In particular you will (if applicable):
1.       have a policy for removing infringing content and terminating repeat infringers that complies with the Digital Millennium Copyright Act.
2.       comply with the Video Privacy Protection Act ("VPPA"), and obtain any opt-in consent necessary from users so that user data subject to the VPPA may be shared on Facebook.  You represent that any disclosure to us will not be incidental to the ordinary course of your business.
14.    We do not guarantee that Platform will always be free.
15.    You give us all rights necessary to enable your application to work with Facebook, including the right to incorporate content and information you provide to us into streams, profiles, and user action stories.
16.    You give us the right to link to or frame your application, and place content, including ads, around your application.
17.    We can analyze your application, content, and data for any purpose, including commercial (such as for targeting the delivery of advertisements and indexing content for search).
18.    To ensure your application is safe for users, we can audit it.
19.    We can create applications that offer similar features and services to, or otherwise compete with, your application.
10.    About Advertisements and Other Commercial Content Served or Enhanced by Facebook
Our goal is to deliver ads that are not only valuable to advertisers, but also valuable to you. In order to do that, you agree to the following:
1.       You can use your privacy settings to limit how your name and profile picture may be associated with commercial, sponsored, or related content (such as a brand you like) served or enhanced by us. You give us permission to use your name and profile picture in connection with that content, subject to the limits you place.
2.       We do not give your content or information to advertisers without your consent.
3.       You understand that we may not always identify paid services and communications as such.
11.    Special Provisions Applicable to Advertisers
You can target your specific audience by buying ads on Facebook or our publisher network. The following additional terms apply to you if you place an order through our online advertising portal ("Order"):
1.       When you place an Order, you will tell us the type of advertising you want to buy, the amount you want to spend, and your bid. If we accept your Order, we will deliver your ads as inventory becomes available. When serving your ad, we do our best to deliver the ads to the audience you specify, although we cannot guarantee in every instance that your ad will reach its intended target.
2.       In instances where we believe doing so will enhance the effectiveness of your advertising campaign, we may broaden the targeting criteria you specify.
3.       You will pay for your Orders in accordance with our Payments Terms. The amount you owe will be calculated based on our tracking mechanisms.
4.       Your ads will comply with our Advertising Guidelines.
5.       We will determine the size, placement, and positioning of your ads.
6.       We do not guarantee the activity that your ads will receive, such as the number of clicks you will get.
7.       We cannot control how people interact with your ads, and are not responsible for click fraud or other improper actions that affect the cost of running adsWe do, however, have systems to detect and filter certain suspicious activity, learn more here.
8.       You can cancel your Order at any time through our online portal, but it may take up to 24 hours before the ad stops running.  You are responsible for paying for those ads.
9.       Our license to run your ad will end when we have completed your Order. You understand, however, that if users have interacted with your ad, your ad may remain until the users delete it.
10.    We can use your ads and related content and information for marketing or promotional purposes.
11.    You will not issue any press release or make public statements about your relationship with Facebook without written permission.
12.    We may reject or remove any ad for any reason.If you are placing ads on someone else's behalf, we need to make sure you have permission to place those ads, including the following:
13.    You warrant that you have the legal authority to bind the advertiser to this Statement.
14.    You agree that if the advertiser you represent violates this Statement, we may hold you responsible for that violation.
12.    Special Provisions Applicable to Pages
If you create or administer a Page on Facebook, you agree to our Pages Terms.
13.    Amendments
1.       We can change this Statement if we provide you notice (by posting the change on the Facebook Site Governance Page) and an opportunity to comment.  To get notice of any future changes to this Statement, visit our Facebook Site Governance Page and become a fan.
2.       For changes to sections 7, 8, 9, and 11 (sections relating to payments, application developers, website operators, and advertisers), we will give you a minimum of three days notice. For all other changes we will give you a minimum of seven days notice. All such comments must be made on the Facebook Site Governance Page.
3.       If more than 7,000 users comment on the proposed change, we will also give you the opportunity to participate in a vote in which you will be provided alternatives. The vote shall be binding on us if more than 30% of all active registered users as of the date of the notice vote.
4.       We can make changes for legal or administrative reasons, or to correct an inaccurate statement, upon notice without opportunity to comment.
14.    Termination
If you violate the letter or spirit of this Statement, or otherwise create risk or possible legal exposure for us, we can stop providing all or part of Facebook to you. We will notify you by email or at the next time you attempt to access your account. You may also delete your account or disable your application at any time. In all such cases, this Statement shall terminate, but the following provisions will still apply: 2.2, 2.4, 3-5, 8.2, 9.1-9.3, 9.9, 9.10, 9.13, 9.15, 9.18, 10.3, 11.2, 11.5, 11.6, 11.9, 11.12, 11.13, and 14-18.
15.    Disputes
1.       You will resolve any claim, cause of action or dispute ("claim") you have with us arising out of or relating to this Statement or Facebook exclusively in a state or federal court located in Santa Clara County. The laws of the State of California will govern this Statement, as well as any claim that might arise between you and us, without regard to conflict of law provisions. You agree to submit to the personal jurisdiction of the courts located in Santa Clara County, California for the purpose of litigating all such claims.
2.       If anyone brings a claim against us related to your actions, content or information on Facebook, you will indemnify and hold us harmless from and against all damages, losses, and expenses of any kind (including reasonable legal fees and costs) related to such claim.
3.       WE TRY TO KEEP FACEBOOK UP, BUG-FREE, AND SAFE, BUT YOU USE IT AT YOUR OWN RISK. WE ARE PROVIDING FACEBOOK "AS IS" WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND NON-INFRINGEMENT. WE DO NOT GUARANTEE THAT FACEBOOK WILL BE SAFE OR SECURE. FACEBOOK IS NOT RESPONSIBLE FOR THE ACTIONS, CONTENT, INFORMATION, OR DATA OF THIRD PARTIES, AND YOU RELEASE US, OUR DIRECTORS, OFFICERS, EMPLOYEES, AND AGENTS FROM ANY CLAIMS AND DAMAGES, KNOWN AND UNKNOWN, ARISING OUT OF OR IN ANY WAY CONNECTED WITH ANY CLAIM YOU HAVE AGAINST ANY SUCH THIRD PARTIES. IF YOU ARE A CALIFORNIA RESIDENT, YOU WAIVE CALIFORNIA CIVIL CODE §1542, WHICH SAYS: "A GENERAL RELEASE DOES NOT EXTEND TO CLAIMS WHICH THE CREDITOR DOES NOT KNOW OR SUSPECT TO EXIST IN HIS FAVOR AT THE TIME OF EXECUTING THE RELEASE, WHICH IF KNOWN BY HIM MUST HAVE MATERIALLY AFFECTED HIS SETTLEMENT WITH THE DEBTOR." WE WILL NOT BE LIABLE TO YOU FOR ANY LOST PROFITS OR OTHER CONSEQUENTIAL, SPECIAL, INDIRECT, OR INCIDENTAL DAMAGES ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THIS STATEMENT OR FACEBOOK, EVEN IF WE HAVE BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. OUR AGGREGATE LIABILITY ARISING OUT OF THIS STATEMENT OR FACEBOOK WILL NOT EXCEED THE GREATER OF ONE HUNDRED DOLLARS ($100) OR THE AMOUNT YOU HAVE PAID US IN THE PAST TWELVE MONTHS. APPLICABLE LAW MAY NOT ALLOW THE LIMITATION OR EXCLUSION OF LIABILITY OR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATION OR EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU. IN SUCH CASES, FACEBOOK'S LIABILITY WILL BE LIMITED TO THE FULLEST EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW.
16.    Special Provisions Applicable to Users Outside the United States
We strive to create a global community with consistent standards for everyone, but we also strive to respect local laws. The following provisions apply to users outside the United States:
1.       You consent to having your personal data transferred to and processed in the United States.
2.       If you are located in a country embargoed by the United States, or are on the U.S. Treasury Department's list of Specially Designated Nationals you will not engage in commercial activities on Facebook (such as advertising or payments) or operate a Platform application or website.
3.       Certain specific terms that apply only for German users are available here.
17.    Definitions
1.       By "Facebook" we mean the features and services we make available, including through (a) our website at www.facebook.com and any other Facebook branded or co-branded websites (including sub-domains, international versions, widgets, and mobile versions); (b) our Platform; (c) social plugins such as the like button, the share button and other similar offerings and (d) other media, software (such as a toolbar), devices, or networks now existing or later developed.
2.       By "Platform" we mean a set of APIs and services that enable others, including application developers and website operators, to retrieve data from Facebook or provide data to us.
3.       By "information" we mean facts and other information about you, including actions you take.
4.       By "content" we mean anything you post on Facebook that would not be included in the definition of "information."
5.       By "data" we mean content and information that third parties can retrieve from Facebook or provide to Facebook through Platform.
6.       By "post" we mean post on Facebook or otherwise make available to us (such as by using an application).
7.       By "use" we mean use, copy, publicly perform or display, distribute, modify, translate, and create derivative works of.
8.       By "active registered user" we mean a user who has logged into Facebook at least once in the previous 30 days.
9.       By "application" we mean any application or website that uses or accesses Platform, as well as anything else that receives or has received data from usIf you no longer access Platform but have not deleted all data from us, the term application will apply until you delete the data.
18.    Other
1.       If you are a resident of or have your principal place of business in the US or Canada, this Statement is an agreement between you and Facebook, IncOtherwise, this Statement is an agreement between you and Facebook Ireland Limited.  References to “us,” “we,” and “our” mean either Facebook, Inc. or Facebook Ireland Limited, as appropriate.
2.       This Statement makes up the entire agreement between the parties regarding Facebook, and supersedes any prior agreements.
3.       If any portion of this Statement is found to be unenforceable, the remaining portion will remain in full force and effect.
4.       If we fail to enforce any of this Statement, it will not be considered a waiver.
5.       Any amendment to or waiver of this Statement must be made in writing and signed by us.
6.       You will not transfer any of your rights or obligations under this Statement to anyone else without our consent.
7.       All of our rights and obligations under this Statement are freely assignable by us in connection with a merger, acquisition, or sale of assets, or by operation of law or otherwise.
8.       Nothing in this Statement shall prevent us from complying with the law.
9.       This Statement does not confer any third party beneficiary rights.
10.    You will comply with all applicable laws when using or accessing Facebook.

You may also want to review the following documents:
·                                 Privacy Policy: The Privacy Policy is designed to help you understand how we collect and use information.
·                                 Payment Terms: These additional terms apply to all payments made on or through Facebook.
·                                 About Platform: This page helps you better understand what happens when you add a third-party application or use Facebook Connect, including how they may access and use your data.
·                                 Developer Principles and Policies: These guidelines outline the policies that apply to applications, including Connect sites.
·                                 Advertising Guidelines: These guidelines outline the policies that apply to advertisements placed on Facebook.
·                                 Promotions Guidelines: These guidelines outline the policies that apply if you have obtained written pre-approval from us to offer contests, sweepstakes, and other types of promotions on Facebook.
·                                 How to Report Claims of Intellectual Property Infringement
·                                 How to Appeal Claims of Copyright Infringement
·                                 Pages Terms

·                                 To access the Statement of Rights and Responsibilities in several different languages, change the language setting for your Facebook session by clicking on the language link in the left corner of most pages.  If the Statement is not available in the language you select, we will default to the English version.
הסכם זה נכתב באנגלית (ארה"ב). וכל סכסוך עם גרסה מתורגמת ייפתר  בהסכמה עם לפי הגרסה האנגלית. יש לציין כי סעיף 16 מכיל שינויים מסוימים לתנאי הכללי למשתמשים מחוץ לארצות הברית.
תאריך עדכון אחרון: 4 אוקטובר 2010.

הצהרת זכויות וחובות
זו הצהרת זכויות וחובות ("הצהרת הזכויות") הנובעת מעקרונות הפייסבוק, ומפקחת על מערכת היחסים שלנו עם משתמשים אחרים אשר מתקשרים עם פייסבוק. באמצעות שימושך בפייסבוק, אתה מדווח לנו שאתה מסכים אם האמור.

1.פרטיות.
הפרטיות שלכם חשובה לנו מאוד. עיצבנו את מדיניות הפרטיות שלנו תוך מתן אפשרות בחירה איך ניתן להשתמש לפייסבוק כדי לשתף עם אחרים, כיצד אנו אוספים יכולים להשתמש בתוכן שלך ואת המידע שלך. אנו ממליצים לך לקרוא את מדיניות הפרטיות, וכן להשתמש בו כדי לעזור לקבל החלטות מושכלות.

2.שיתוף התוכן והמידע שלך
אתה משלה את כל התוכן והמידע שתפרסם ב
Facebook, אתה יכול לשלוט בו הוא משותף באמצעות פרטיותך הגדרות היישום. בנוסף:
1.
For תוכן הוא מכוסה על ידי זכויות קניין רוחני, כמו תמונות וקטעי וידאו ("תוכן ה-IP"), אתה דווקא נותן לנו את ההרשאה הבאות, בכפוף פרטיותך הגדרות יישום: אתה מעניק לנו לא בלעדי, להעברה, המשנה -licensable, תמלוג חינם, רשיון עולמי לשימוש כל תוכן ה-IP שאתה פוסט על או בקשר עם Facebook ("IP רישיון"). זה רישיון ה-IP מסתיים כאשר אתה מוחק תוכן ה-IP שלך או את החשבון שלך אם התוכן שלך כבר לחלוק עם אחרים, והם לא מחקת את זה.
2.
When תמחק התוכן IP, הוא נמחק באופן דומה כדי לרוקן את סל המיחזור במחשב. עם זאת, אתה מבין כי תוכן הסיר עשוי להתמיד עותקי גיבוי לתקופת זמן סביר (אך לא יהיה זמין למשתמשים אחרים).
3.
When לך להשתמש ביישום, התוכן והמידע משותף עם היישום. אנו דורשים יישומים לכבד את הפרטיות שלך, ואת ההסכם שלך עם יישום זה יהיה לשלוט היישום יכול להשתמש, חנות, ולהעביר את התוכן והמידע. (כדי ללמוד עוד על פלטפורמה, לקרוא את מדיניות הפרטיות שלנו ואת הדף אודות פלטפורמה.)
4.
When לך לפרסם תוכן או מידע באמצעות "כולם" הגדרה, זה אומר שאתם מאפשרים לכולם, כולל אנשים מחוץ של פייסבוק, לגשת ולהשתמש במידע זה, וכדי לקשר את זה עם אתה (כלומר, את שמך ואת תמונת הפרופיל ).
5.
We תמיד מעריכים את המשוב שלך או הצעות אחרות על פייסבוק, אבל אתה מבין כי אנו עשויים להשתמש בהם ללא כל התחייבות לפצות אותך עבור אותם (בדיוק כמו שאין לך חובה להציע להם).
3.
Safety

אנו עושים כמיטב יכולתנו לשמור על
Facebook בטוח, אבל אנחנו לא יכולים להבטיח את זה. אנו זקוקים לעזרתכם כדי לעשות את זה, הכולל את ההתחייבויות הבאות:
1.
You לא ישלח או אחרת בהודעה תקשורת מסחריים לא מורשים (כגון ספאם) ב Facebook.
2.
You לא תאסוף תוכן של משתמשים או מידע, או בכל דרך אחרת לגשת פייסבוק, תוך שימוש באמצעים אוטומטיים (כגון קצירת הרובוטים, רובוטים, עכבישים, או מגרדים) בלי רשות שלנו.
3.
You לא יעסוק בשיווק רב ברמת חוקיות, כגון תוכנית פירמידה, על פייסבוק.
4.
You לא להעלות וירוסים או קוד זדוני אחר.
5.
You לא לבקש את פרטי ההתחברות או גישה לחשבון השייך למישהו אחר.
6.
You לא בריון, להפחיד, או להטריד כל משתמש.
7.
You לא נפרסם תוכן: הוא שנוא, מאיים, או פורנוגרפי, אלימות מסית, או מכיל עירום או אלימות גרפית או מיותר.
8.
You לא יפתחו או להפעיל יישומים של צד שלישי המכילים אלכוהול קשורה או תוכן למבוגרים אחרים (כולל פרסומות) ללא הגבלות מבוסס לגילם.
9.
You לא יציע שום תחרות, בגידה, או הגרלות ("קידום") ב Facebook ללא הסכמה מראש ובכתב של החברה. אם הסכמת אנחנו, אתה לוקח אחריות מלאה על הקידום, ונודיע הנחיות מבצעים שלנו ולכל החוקים החלים.
10.
You לא ישתמש לפייסבוק כדי לעשות משהו בלתי חוקי, מטעה, מזיק, או מפלה.
11.
You לא אעשה שום דבר שעלול להשבית, להכביד או לפגום העבודה התקין של פייסבוק, כמו הכחשה של מתקפה שירות.
12.
You לא יקל או לעודד כל הפרה של הצהרה זו.
4.
Registration ועל חשבון אבטחה

משתמשי פייסבוק לספק את שמותיהם האמיתיים ואת המידע, ואנו זקוקים לעזרתכם כדי לשמור את זה ככה. הנה כמה התחייבויות שתבצע לנו הנוגעות לרישום ושמירה על אבטחת החשבון שלך:
1.
You לא תספק מידע אישי כלשהו שווא בפייסבוק, או ליצור חשבון מישהו אחר מאשר את עצמך ללא רשות.
2.
You לא תיצור יותר מפרופיל אחד אישית.
3.
If לנו להשבית את החשבון שלך, אתה לא תיצור עוד אחד בלי רשות שלנו.
4.
You לא להשתמש בפרופיל האישי שלכם למטרות רווח מסחרי משלך (כגון מכירת עדכון הסטטוס שלך כדי מפרסם).
5.
You לא להשתמש בפייסבוק אם אתם מתחת לגיל 13.
6.
You לא ישתמש Facebook אם אתה עבריין מין מורשע.
7.
You תשמור את פרטי הקשר שלך מדויק עדכני.
8.
You לא תשתף את הסיסמה שלך, (או במקרה של מפתחים, המפתח הסודי שלך), תן למישהו אחר גישה לחשבון שלך, או לעשות כל דבר אחר שעלול לסכן את האבטחה של חשבונך.
9.
You לא תעביר לחשבון שלך (כולל כל דף או יישום לך לנהל) לאיש, מבלי לקבל תחילה אישור מפורש בכתב שלנו.
10.
If לך לבחור שם משתמש עבור חשבונך אנו שומרים לעצמנו את הזכות להסיר או לתבוע אותו אם נאמין המתאים (כגון כאשר הבעלים של הסימן המסחרי מתלונן על שם משתמש שאינו הדוק מתייחסים שם בפועל של המשתמש).
5.
Protecting זכויות של אנשים אחרים

אנו מכבדים את הזכויות של אנשים אחרים, ואת מצפה ממך לעשות את אותו הדבר.
1.
You לא לפרסם תוכן או לבצע כל פעולה בפייסבוק הפוגע או מפר זכויות של מישהו אחר או מפר את החוק.
2.
We יכול להסיר כל תוכן או מידע שתפרסם ב Facebook אם אנו מאמינים כי הוא מפר את ההצהרה הזו.
3.
We יספק לכם כלים שיעזרו לכם להגן על זכויות הקניין הרוחני שלך. כדי ללמוד עוד, בקר שלנו כיצד דווח התביעות של הדף הפרת קניין רוחני.
4.
If לנו להסיר תוכן מפר זכויות יוצרים עבור מישהו אחר, ואתה מאמין שהוצאנו אותו בטעות, נוכל לתת לכם הזדמנות לערער.
5.
If לך שוב ושוב בזכויות הרוחני של אנשים אחרים רכוש, נשבית את החשבון שלך כשצריך.
6.
You לא ישתמש זכויות יוצרים או סימני מסחר שלנו (כולל פייסבוק, פייסבוק ו-F אייקונים, FB, פנים, נקבו, קיר ו 32665), או כל סימני מבלבל דומה, ללא אישור בכתב שלנו.
7.
If לך לאסוף מידע ממשתמשים, תוכל: לקבל את הסכמתם, להבהיר לך (וגם לא לפייסבוק) הם אחד איסוף המידע שלהם, וכן לפרסם מדיניות פרטיות להסביר מה המידע שאתם אוספים וכיצד תוכלו להשתמש בו.
8.
You לא לכתוב מסמכי זיהוי של מישהו או מידע פיננסי רגיש בפייסבוק.
9.
You לא יהיה תג משתמשים או לשלוח דוא"ל ל-הזמנות למשתמשים שאינם ללא הסכמתם.
6.
Mobile
1.
We כרגע לספק שירותים ניידים שלנו בחינם, אך עליך לדעת כי שיעורי רגיל של הספק ואגרות, כגון דמי הודעות טקסט, עדיין יחולו.
2.
In האירוע לך לשנות או לבטל את מספר הטלפון הנייד שלכם, תוכלו לעדכן את פרטי החשבון שלך בפייסבוק בתוך 48 שעות על מנת להבטיח כי ההודעות שלך לא נשלחים מי רוכש המספר הישן שלך.
3.
You לספק זכויות כל הדרוש כדי לאפשר למשתמשים לסנכרן (כולל דרך יישום) ברשימות אנשי הקשר שלהם עם מידע בסיסי מידע ליצירת קשר, שיהיה גלוי אותם בפייסבוק, כמו גם את שמך ואת תמונת הפרופיל.
7.
Payments

אם אתה מבצע תשלום על
Facebook או להשתמש Facebook קרדיטים, אתה מסכים ל תנאי התשלומים שלנו.
הוראות 8.
Special ישים לשתף קישורים

אם תכלול קישור חלקנו הכפתור באתר שלך, התנאים הנוספים הבאים חלים עליך:
1.
We לתת לך רשות להשתמש קישור שיתוף של פייסבוק כפתור, כך שמשתמשים יוכלו לפרסם קישורים או תכנים מאתר האינטרנט שלך ב Facebook.
2.
You לתת לנו רשות להשתמש לאפשר לאחרים להשתמש בקישורים אלו תכנים בפייסבוק.
3.
You לא יהיה מקום כפתור קישור שיתוף בכל דף המכיל תוכן יפר את הצהרת אם פורסמה בפייסבוק.
הוראות 9.
Special החלים על מפתחים / אופרטורים של יישומים ואתרי אינטרנט

אם אתה מפתח או המפעיל של יישום פלטפורמה או האתר, התנאים הנוספים הבאים חלים עליך:
1.
You אחראים היישום שלך ועל תוכנו ואת כל משתמש שתבצע של פלטפורמה. זה כולל הבטחת היישום או השימוש של פלטפורמת פוגש עקרונות פיתוח המדיניות שלנו ואת להנחיות הפרסום שלנו.
גישה 2.
Your כדי ושימוש הנתונים שתקבל מ Facebook, תהיה מוגבלת כדלקמן:
1.
You רק בקשת נתונים אתה צריך להפעיל את בקשתך.
2.
You תהיה מדיניות פרטיות כי מספר המשתמשים מה המשתמש נתונים אתה מתכוון להשתמש וכיצד תוכל להשתמש, להציג, לשתף, או להעביר את הנתונים ואתה יכלול את מדיניות הפרטיות שלך כתובת האתר של Application Developer.
3.
You לא להשתמש, להציג, לשתף, או העברת נתונים של המשתמש, באופן שאינו עולה בקנה אחד עם מדיניות הפרטיות שלך.
4.
You תמחק את כל הנתונים שתקבל מאיתנו בנוגע המשתמש אם הוא מבקש ממך לעשות זאת, ותספק מנגנון למשתמשים לבצע בקשה כזו.
5.
You לא יכלול נתונים שתקבל מאיתנו בנוגע משתמש בפרסום כלשהו יצירתי.
6.
You לא במישרין או בעקיפין, להעביר את כל הנתונים שאתה מקבל אותנו (או להשתמש בנתונים כאלה בקשר) בכל רשת מודעות, חילופי המודעה, ברוקר נתונים, או הכלים פרסום אחרות הקשורות, אפילו אם המשתמש מסכים להעביר את זה או השימוש.
7.
You לא תמכור את נתוני המשתמש. אם אתה נרכשה על ידי או מיזוג עם צד שלישי, אתה יכול להמשיך להשתמש נתוני המשתמש בתוך היישום שלך, אבל אתה לא יכול להעביר את נתוני המשתמש החיצוני של היישום שלך.
8.
We יכול לדרוש ממך למחוק את נתוני המשתמש, אם משתמשים בו בצורה שאנו קובעים אינו עולה בקנה אחד עם הציפיות של המשתמשים.
9.
We יכול להגביל את הגישה שלך נתונים.
10.
You יהיה לקיים את כל ההגבלות אחר הכלול עקרונות פיתוח המדיניות שלנו.
3.
You לא ייתן לנו מידע כי אתה עצמאי לאסוף ממשתמש או התוכן של המשתמש ללא הסכמתו של אותו משתמש.
4.
You זה יקל על המשתמשים להסיר או להתנתק היישום שלך.
5.
You זה יקל על המשתמשים ליצור איתך קשר. אנחנו יכולים גם לחלוק את כתובת הדוא"ל שלך עם משתמשים אחרים בטענה כי יש לך הופרה או אחרת בזכויות שלהם.
6.
You תספק תמיכת לקוחות עבור היישום שלך.
7.
You לא יופיעו מודעות של צד שלישי או תיבות חיפוש באינטרנט על פייסבוק.
8.
We לתת לך את כל הזכויות הנדרשות כדי להשתמש בקוד, API, נתונים, וכלים שתקבל מאיתנו.
9.
You לא תמכור, העברה, או להעניק רישיון משנה הקוד שלנו, API, או כלים לאיש.
10.
You לא לסלף את מערכת היחסים שלך עם Facebook לאחרים.
11.
You רשאי להשתמש לוגו לנו להעמיד לרשות מפתחים או להוציא הודעה לעיתונות או הצהרה פומבית אחרים כל עוד אתה בצע את עקרונות פיתוח המדיניות שלנו.
12.
We יכול להוציא הודעה לעיתונות המתארת מערכת היחסים שלנו עם אתה.
13.
You תציית לכל החוקים החלים. בפרט תוכל (אם קיים):
1.
have מדיניות להסרת תוכן מפר וסיום שמבצעים הפרות חוזרות אשר עומד ה-Digital Millennium Copyright Act.
2.
comply עם פרטיות וידאו חוק הגנת ("VPPA"), ולקבל את כל opt-in ההסכמה הנדרשת מן המשתמשים, כך שהנתונים המשתמש בכפוף VPPA עשוי להיות משותף ב Facebook. אתה מצהיר כי כל חשיפה לנו לא יהיה אגב במהלך הרגיל של העסק שלך.
14.
We אינן מבטיחות כי הפלטפורמה תמיד יהיה בחינם.
15.
You לתת לנו את כל הזכויות הנדרשות על מנת לאפשר את הבקשה שלך לעבוד עם Facebook, כולל את הזכות לשלב את התוכן ואת המידע שאתה מספק לנו לתוך נחלים, פרופילים, וסיפורים פעולה המשתמש.
16.
You לתת לנו את הזכות קישור או מסגרת היישום שלך, ותוכן במקום, כולל מודעות, סביב יישום שלך.
17.
We יכול לנתח את היישום שלך, התוכן, וכן נתונים לכל מטרה, כולל מסחרית (כגון למיקוד המסירה של פרסומות ותוכן אינדקס לחיפוש).
18.
To להבטיח שבקשתך בטוח עבור משתמשים, אנחנו יכולים ביקורת זה.
19.
We יכול ליצור יישומים אשר מציעים תכונות דומות שירותים, או בכל דרך אחרת להתחרות, היישום שלך.
פרסומות 10.
About ו תכנים מסחריים אחרים מוגש או משופרת על ידי Facebook

מטרתנו היא לספק מודעות לא יקר רק למפרסמים, אלא גם בעל ערך לך. כדי לעשות זאת, אתה מסכים הבאות:
1.
You יכול להשתמש בהגדרות הפרטיות שלך כדי להגביל את שמך ואת תמונת הפרופיל עשויה להיות קשורה תכנים מסחריים, בחסות, או קשורים (כגון מותג תרצה) שימש או משופרת על ידי בנו. אתה נותן לנו רשות להשתמש בשם שלך ואת תמונת הפרופיל בקשר עם התוכן, בכפוף למגבלות לך מקום.
2.
We לא נותן את התוכן שלך או מידע למפרסמים ללא הסכמתך.
3.
You להבין שאנחנו לא יכולים תמיד לזהות שירותים בתשלום ותקשורת ככזה.
הוראות 11.
Special ישים למפרסמים

אתה יכול לכוון לקהל היעד הספציפי שלך על ידי רכישת מודעות ב
Facebook או ברשת השותף שלנו. התנאים הנוספים הבאים חלים עליך אם אתה להזמנות באמצעות פורטל הפרסום המקוון שלנו ("הצו"):
1.
When לך הזמנה, תוכל לספר לנו את סוג הפרסום שאתה רוצה לקנות, את הסכום שאתה רוצה להוציא, ועל הצעתך. אם נקבל את ההזמנה, אנו תציג את המודעות שלך כמלאי הופך להיות זמין. כאשר המשרתים את המודעה שלך, אנחנו עושים כמיטב יכולתנו כדי לספק את המודעות לקהל שציינת, אם כי אנחנו לא יכולים להבטיח בכל מקרה כי המודעה שלך תגיע ליעדה.
במקרים 2.
In שבו אנו מאמינים עושים כך יהיה לשפר את האפקטיביות של קמפיין הפרסום שלך, אנו עשויים להרחיב את הקריטריונים המיקוד שציינת.
3.
You ישלמו עבור הזמנות שלך בהתאם לתנאי התשלומים שלנו. הסכום שאתה חייב יחושב על בסיס מנגנוני מעקב שלנו.
מודעות 4.
Your תציית להנחיות הפרסום שלנו.
5.
We יהיה לקבוע את גודל, מיקום, ובמיקום של המודעות שלך.
6.
We אינם מבטיחים כי הפעילות שהמודעות שלך יקבלו, כגון מספר הקליקים שתקבל.
7.
We לא יכול לשלוט על איך אנשים מתקשרים עם המודעות שלך, ואת לא אחראים הונאת קליקים או פעולות פסולים אחרים המשפיעים על העלות של המודעות. אנו עושים זאת, יש מערכות לזהות ולסנן פעילות חשודה מסוימים, פרטים נוספים כאן.
8.
You יכול לבטל את ההזמנה בכל עת באמצעות הפורטל המקוון שלנו, אבל זה עלול לקחת עד 24 שעות לפני למודעה מפסיק לרוץ. אתה אחראי לשלם עבור מודעות אלו.
9.
Our רישיון להפעיל את המודעה שלך יסתיים כאשר סיימנו את ההזמנה. אתה מבין, עם זאת, כי אם למשתמשים יש אינטראקציה עם המודעה שלך, המודעה שלך יכולה להישאר עד למשתמשים למחוק אותו.
10.
We ניתן להשתמש המודעות שלך ואת התוכן הקשורים מידע למטרות שיווק או קידום מכירות.
11.
You לא תנפיק כל הודעה לעיתונות או הצהרות הציבור לגבי היחסים שלך עם פייסבוק ללא אישור בכתב.
12.
We רשאי לדחות או להסיר כל מודעה מכל סיבה שהיא.
אם אתה הצבת מודעות מטעם מישהו אחר, אנחנו צריכים לוודא שיש לך הרשאה מקום המודעות הללו, כולל את הפעולות הבאות:
13.
You ומתחייב כי יש לך סמכות חוקית לחייב את המפרסם בהצהרה זו.
14.
You מסכים שאם המפרסם אתם מייצגים מפר הצהרה זו, אנו עשויים להחזיק בך אחראי להפרה זו.
הוראות 12.
Special החלים על דפים
אם אתה יוצר או לנהל עמוד בפייסבוק, אתה מסכים ל תנאי דפים שלנו.
13.
Amendments
1.
We יכול לשנות את הצהרת אם אנו מספקים לך לב (על ידי פרסום השינוי באתר Facebook ממשל עמוד) ו הזדמנות להגיב. כדי לקבל הודעה על כל שינוי עתידי בהצהרה זו, בקר באתר Facebook שלנו ממשל עמוד ולהיות אוהד.
2.
For שינויים סעיפים 7, 8, 9, ו - 11 (סעיפים הקשורים לתשלומים, מפתחי יישומים, מפעילי האתר, ומפרסמים), אנו נותנים לך מינימום של שלושה ימים שם לב. עבור כל השינויים האחרים אנו נותנים לך מינימום של לב ימים שבעה. תגובות כל כך חייבת להתבצע באתר Facebook ממשל עמוד.
3.
If יותר מ -7,000 משתמשים להגיב על השינוי המוצע, נוכל גם לתת לך את ההזדמנות להשתתף בהצבעה שבה יינתנו חלופות. ההצבעה יהא מחייב אותנו אם יותר מ 30% מכלל הגולשים רשומים פעיל לתאריך ההצבעה לב.
4.
We ניתן לבצע שינויים מטעמים משפטיים או מינהליים, או כדי לתקן אמירה מדויקת, עם קבלת הודעה ללא הזדמנות להגיב.
14.
Termination

אם אתה מפר את המכתב או ברוח הצהרה זו, או בכל דרך אחרת ליצור סיכון או חשיפה משפטית אפשרית עבורנו, אנחנו יכולים להפסיק לספק את כל או חלק לפייסבוק כדי לך. אנו נודיע לך באמצעות הדואר האלקטרוני או בכל פעם הבאה תנסה לגשת לחשבון שלך. אתה יכול גם למחוק את החשבון שלך או יישום להשבית שלך בכל עת. בכל המקרים כגון, דוח זה יסתיים, אבל את ההוראות הבאות עדיין יחולו: 2.2, 2.4, 3-5, 8.2, 9.1-9.3, 9.9, 9.10, 9.13, 9.15, 9.18, 10.3, 11.2, 11.5, 11.6, 11.9, 11.12, 11.13, ו 14-18.
15.
Disputes
1.
You יפתור כל תביעה, עילת תביעה או מחלוקת ("התביעה") יש לך איתנו הנובעים או הקשורים זה דוח או Facebook בלעדי במדינה או משפט פדרלי הנמצא במחוז סנטה קלרה. החוקים של מדינת קליפורניה תנחה הצהרה זו, כמו גם כל טענה שעלולות להתעורר בינך לבין אותנו, מבלי להתחשב בסתירה להוראות החוק. אתה מסכים לסמכות השיפוט האישית של בתי המשפט הממוקמים במחוז סנטה קלרה, קליפורניה לצורך litigating כל תביעות כאלה.
מישהו 2.
If מביא תביעה נגדנו הקשורות לתוכן פעולות, או מידע על Facebook, אתה תשפה והחזק מזיק לנו ולהגן עליהם מפני כל נזק, הפסד, והוצאות מכל סוג שהוא (לרבות הוצאות משפטיות ועלויות סבירות) הקשורים כגון הטענה.
3.
We מנסה לשמור על פייסבוק למעלה, באג 'חופשי, בטוח, אבל אתה משתמש בו באחריותך בלבד. אנו מספקים פייסבוק "AS IS" ללא אחריות מפורשת או משתמעת, לרבות, אך לא רק, אחריות משתמעת לסחירות, התאמה למטרה מסוימת, ואי הפרה. איננו מבטיחים כי פייסבוק לא יהיה בטוח או לאבטח. פייסבוק היא לא אחראים למעשיה, תוכן, מידע או נתונים של צדדים שלישיים, תשחרר ארצות הברית, הדירקטורים, נושאי המשרה, העובדים, סוכנים מתביעות ונזקים, ידועים ובלתי ידועים, הנובעים או הקשורים בכל אופן שהוא לכל תביעה יש לך נגד צד שלישי כלשהו כאמור. אם אתה תושב קליפורניה, אתה מוותר CODE האזרחי של קליפורניה § 1542, אשר אומר: "ההפצה הרשמית אינה חלה על תביעות הנושה אינו יודע או חושד להתקיים לטובתו בעת ביצוע השחרור, אשר אם שהוא יודע ומכיר חייב להיות השפיעה מהותית הסדר שלו עם החייב. " לא נהיה אחראים כלפיך בגין אובדן רווחים או נזקים תוצאתיים, מיוחדים, עקיפים או מקריים אחרים הנובעים או בקשר עם הצהרה זו או פייסבוק, אפילו אם יש לנו יודעו לגבי האפשרות של נזקים כאלה. אחריות הנצברות הנובעים הצהרה זו או פייסבוק לא יעלה על יותר של מאה דולר (100 דולר) או את סכום שילמת בארה"ב בשנים עשר החודשים האחרונים. ע"פ דין אינם מתירים הגבלה או שלילה של חבות או נזקים מקריים או תוצאתיים, כך שההגבלה הכלל דלעיל או לא יחולו עליך. במקרים כאלה, חבות של פייסבוק תוגבל במידה המרבית המותרת לפי החוק החל.
הוראות 16.
Special ישים למשתמשים מחוץ לארצות הברית

אנו שואפים ליצור קהילה גלובלית עם סטנדרטים אחיד עבור כולם, אבל אנחנו גם שואפים לכבד את החוקים המקומיים. הוראות אלה יחולו על משתמשים מחוץ לארה"ב:
1.
You מסכים שיש את הנתונים האישיים שלך הועבר ומעובד בארצות הברית.
2.
If אתה נמצא במדינה אמברגו על ידי ארצות הברית, או על רשימת האוצר האמריקאי של המחלקה הלאומית מיוחד שיוקצה לא תוכל לעסוק בפעילות מסחרית ב Facebook (כגון פרסום או תשלומים), או להפעיל יישום פלטפורמה או אתר .
במונחים ספציפיים 3.
Certain כי יחולו רק עבור משתמשים הגרמני זמינים כאן.
17.
Definitions
1.
By "פייסבוק" אנו מתכוונים תכונות ושירותים לנו להעמיד לרשות, לרבות באמצעות (א) באתר האינטרנט שלנו בכתובת www.facebook.com וכל לפייסבוק אחרים ממותגים או אתרי שיתוף ממותגים (כולל תת דומיין, גירסאות בינלאומיות, יישומונים, ו גירסאות ניידות); (ב) הפלטפורמה שלנו; (ג) plugins חברתיים כגון לחצן כמו, כפתור לשתף הצעות דומות אחרות ו (ד) מדיה אחרות, התוכנה (כגון סרגל כלים), מכשירים, או ברשתות הקיימות כיום או שתפותח בעתיד.
2.
By "פלטפורמה" אנו מתכוונים סט של ממשקי תכנות יישומים ושירותים המאפשרים אחרים, כולל מפתחי יישומים מפעילי האתר, כדי לאחזר נתונים מ - Facebook או לספק נתונים לנו.
"מידע" 3.
By אנו מתכוונים עובדות ופרטים נוספים אודותיך, לרבות הפעולות שאתה מבצע.
"תוכן" 4.
By אנו מתכוונים שום דבר שאתה פוסט על פייסבוק שלא יהיה נכלל בהגדרה של "מידע".
5.
By "נתונים" אנו מתכוונים תוכן המידע לצדדים שלישיים ניתן לאחזר מפייסבוק או לספק ל-Facebook באמצעות פלטפורמה.
"פוסט" 6.
By אנו מתכוונים לפרסם בפייסבוק או להפוך לזמין לנו (כגון באמצעות יישום).
"שימוש" 7.
By אנו מתכוונים להשתמש, להעתיק, לבצע בפומבי או להציג, להפיץ, לשנות, לתרגם, וליצור יצירות נגזרות של.
8.
By "משתמש רשום פעיל" אנו מתכוונים למשתמש בעל מחובר לפייסבוק לפחות פעם אחת במהלך 30 הימים הקודמים.
"יישום" 9.
By אנו מתכוונים כל יישום או אתר אינטרנט שמשתמש או כניסות פלטפורמה, כמו גם כל דבר אחר מקבלת או קיבלה נתונים מאיתנו. אם אין לך גישה פלטפורמה יותר אבל לא מחקת את כל הנתונים מאיתנו, יישום המונח יחול עד שתמחק את הנתונים.
18.
Other
1.
If אתה תושב או יש מקום המנהל שלך של עסקים בארה"ב או קנדה, דוח זה הינו הסכם בינך לבין פייסבוק, Inc אחרת, הצהרה זו היא הסכם בינך לבין לפייסבוק Ireland Limited. הפניות "אותנו", "אנחנו," ו "שלנו" אומר או Facebook, Inc או Facebook Ireland Limited, לפי העניין.
2.
This הצהרת מפצה את מלוא ההסכם בין הצדדים בנוגע לפייסבוק, והוא מבטל כל הסכם קודם.
3.
If חלק כלשהו של הצהרה זו תימצא בלתי ניתנת לאכיפה, חלק יישארו בתוקף מלא.
4.
If ניכשל לאכוף כל המשפט הזה, זה לא ייחשב כוויתור.
5.
Any תיקון או ויתור על דוח זה חייב להיעשות בכתב ונחתם על ידי בנו.
6.
You לא תעביר כל זכות או התחייבות שלך על פי דוח זה לאף אחד אחר ללא הסכמתנו.
7.
All של הזכויות שלנו והתחייבויותיה על פי הצהרה זו יש להקצות באופן חופשי על ידי אותנו בקשר עם רכישת מיזוג, או מכירת נכסים, או מכוח החוק או בדרך אחרת.
8.
Nothing בהצהרת ימנע מאיתנו עולות בקנה אחד עם החוק.
9.
This דוח זה אינו מעניק המוטב כל הזכויות של צד שלישי.
10.
You תציית לכל החוקים החלים בעת השימוש או הגישה לפייסבוק.
 
מומלץ גם לבדוק את המסמכים הבאים:
מדיניות פרטיות: מדיניות הפרטיות נועד לסייע לך להבין כיצד אנו אוספים מידע ומשתמשים בו.
תנאי תשלום: אלו תנאים נוספים 'חלים על כל התשלומים שבוצעו על או באמצעות פייסבוק.
על פלטפורמה: דף זה עוזר לך להבין טוב יותר מה קורה כאשר אתה מוסיף יישום של צד שלישי או שימוש
Facebook Connect, ובכלל איך הם יכולים לגשת ולהשתמש בנתונים שלך.
תשובת העקרונות והמדיניות: הנחיות אלו מתאר את המדיניות החלה על יישומים, כולל חיבור אתרים.
בהנחיות הפרסום: הנחיות המתאר את המדיניות החלה על פרסומות דגש על פייסבוק.
הנחיות מבצעים: אלה הנחיות המתאר את המדיניות החלה, אם יש לך להשיג אישור בכתב מראש מ לנו להציע תחרויות, הגרלות, וסוגים אחרים של קידום מכירות על פייסבוק.
כיצד לדווח על תביעות של הפרת קניין רוחני
כיצד לערער תביעה בשל הפרת זכויות יוצרים
דפים תנאי
 

כדי לגשת הצהרת הזכויות והחובות במספר שפות שונות, לשנות את הגדרת השפה עבור הפגישה שלך לפייסבוק ע"י לחיצה על הקישור השפה בפינה השמאלית של רוב הדפים. אם המשפט אינו זמין בשפה שבחרת, אנו מחדל לגירסה האנגלית